123vietnamese

Từ điển vần – Vần O

Vần O

ô ôc ôi ôm ôn ông ôp ôt
b x bôi bôm bôn bông x x
m x môi môm môn mông x x
ph phô x phôi phôm phôn phông x x
v x vôi vôm vôn vông x x
th thô x thôi thôm thôn thông x x
t x tôi tôm tôn tông x x
đ đô x đôi đôm đôn đông x x
n x nôi nôm nôn nông x x
l x lôi lôm lôn lông x x
x x xôi xôm xôn xông x x
s x sôi sôm sôn sông x x
d x dôi dôm dôn dông x x
gi giô x giôi giôm giôn giông x x
r x rôi rôm rôn rông x x
tr trô x trôi trôm trôn trông x x
ch chô x chôi chôm chôn chông x x
nh nhô x nhôi nhôm nhôn nhông x x
kh khô x khôi khôm khôn không x x
h x hôi hôm hôn hông x x
k x x x x x x x x
c x côi côm côn công x x
q x x x x x x x
ng ngô x ngôi ngôm ngôn ngông x x
ngh x x x x x x x x
g x gôi gôm gôn gông x x
gh x x x x x x x x

 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number