123vietnamese

한국인을 위한 베트남어 수업

123VIETNAMESE학원은 베트남어와 베트남 문화를 알아보며 배우고 싶어하는 외국인들을 위한 신뢰받는 학습센터입니다.
강사진은 경험이 많으며 열정적인 전문가들이십니다.
하노이 사범대, 호치민 국립대, 인문사대 등 유명한 대학교에서 배출한 분들이십니다.
저희 학원은 커뮤니케이션 베트남어 과정부터 대학 대비 베트남어 과정, 그리고 어린이들을 위한 베트남어 과정까지 다양한 베트남어 과정을 제공하고 있습니다.
수백 명의 한국인 학습자들이123VIETNAMESE 학원에서 배우고 있습니다.
여러분도 저희123VIETNAMESE학원에서 수업 진행 방식, 교재와 강사의 강의 스킬에 대한 차이점을 확인하는 동시에 재미를 느낄 수 느끼실 수 있을 것입니다.

$ 수업료

$10

$8.5

/한시간-15%

기간:  코스에 따라 다름
그룹 수업
(02 - 05 인)
123VIETNAMESE 센터에서 공부하거나 학생의장소에서 공부할 수 있습니다
온라인 학습자를 위한 무료 단계 ($50)
무료 서적 ($20)
 등록

.

$13

/한시간

기간:  코스에 따라 다름
개인교습
(1 인)
123VIETNAMESE 센터에서 공부하거나 학생의장소에서 공부할 수 있습니다
온라인 학습자를 위한 무료 단계 ($50)
무료 서적 ($20)
등록

회사직원을 위한 그룹수업은 0963-229-475로 따로 문의해주시기 바랍니다.

수업비는 수업시작 전 선불입니다.
상기 가격은 영어로 수업진행시 비용입니다. 한국말을 하는 선생님의 경우 수업료가 10% 추가됩니다.
코스전부 정산하기전에 수업 1회 가입학 가능합니다.
환불 받을 수 없습니다

✯ 코 스

레 벨 교 재 수업기간
초급 Tiếng Việt 123 90 시간
중급 Tiếng Việt 123 90 시간
고급 123VIETNAMESE의 교재 90 시간
여행 베트남어 123VIETNAMESE의 교재 30 시간
속성 123VIETNAMESE의 교재 30 시간
개인교습 30 시간

❋ 학습자를 위한 무료 온라인 코스

#1 Vietnamese consonants

Read more

#2 Single vowels

Read more

#3 Vietnamese Tone system

Read more

✎ 교 재

☁ 갤러리

✎ 다른정보

학생들은 베트남어 능력 시험을 본 후에 증명서를 받을 겁니다.
베트남어 능력 시험 증명서 비용:
학원학생: 30 USD
다른학생: 50 USD

 

Vietnamese language Certificate

학생은 수업에 정시에 와주시길바랍니다.
수업을 취소하고 싶으실 경우,  수업시작 최소 다섯시간전에는 선생님께 연락해주시길바랍니다. 그렇지 않을 경우 그날의 수업비를 지불하셔야 합니다.
현금이나 카드로 계산하실 수 있습니다.
도움이 필요하시면 연락 해주십시오.

* This is beginner course content

GRAMMAR VOCABULARY PHONETIC
✎ Lesson 1: Tên tôi là Peter
- Saying “hello” in Vietnamese
- Basic personal pronoun
- Ask for name
- Ask for nationality
Name of countries - Introduce vowels, consonants and tones system
- Distinguish b/m/v
✎ Lesson 2: Tôi là giáo viên
- Ask for profession
- Verb “là”
Name of profession - Distinguish t/ th
- Distinguish đ/ n
✎ Lesson 3: Anh bao nhiêu tuổi?
- Ask for age
- Structure “có…không?”
- Tense marker “đã, đang, sẽ”
List of popular things - Distinguish c/ g/ ng
- g/ gh and ng/ ngh in Vietnamese
✎ Lesson 4: Nhà của anh rất đẹp!
- Demonstrative pronouns
- Demonstrative adjectives
- Possession word “của”
Basic adjectives - Distinguish h/ kh
- Pronunciation of tones
✎ Lesson 5: Cái này bao nhiêu tiền?
- Structure: Cho tôi + verb
- Some words and sentences used in purchase
- Use “bao nhiêu tiền” in purchase
- List of color
- Some verb go with specific clothes
- Distinguish double vowels uô/ ươ and ua/ ưa
✎ REVISION
✎ Lesson 6: Bây giờ là mấy giờ?
- Ask and answer about time
- How to ask for time an action
- Frequency
- A hoặc B
Basic verbs - Distinguish o/ ô/ ơ
- Pronunciation tones ngang/ sắc
✎ Lesson 7: Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Date, month, year
- Sắp, sẽ
- Bao giờ/ khi nào/ lúc nào
- Distinguish single vowels
- Pronunciation tones
✎ Lesson 8: Anh đã có nhà riêng chưa?
- Structure: đã…chưa?
- Grammar of cũng, vẫn, đều
- Đâu and ở đâu
List word of family - Intial consonants m/ n/ nh/ ng
- Pronunciation of tones ngang/ ngã/ sắc
✎ Lesson 9: Khi rỗi chị thường làm gì?
- Conjuction “nhưng, nên, cho nên”
- Structure: đã…bao giờ chưa?
- Bao lâu rồi, bao lâu nữa, bao lâu
- Advers “rất/ quá/ lắm”
- Structure: chỉ…thôi
- Distinguish ay/ au/ ai
- Practice of 6 tones
✎ Lesson 10: Anh đi thẳng đường này
- Structure: từ…đến
- Structure: A cách B bao xa
- Structure: bằng gì?
Structure: … mất bao lâu?
- Name of vehicles
- Name of places
Distinguish the final consonants p/ t/ c(ch)
✎ REVISION
✎ Lesson 11: Anh có thể nói tiếng Việt được không?
- Group of words expressing ability “được, có thể”
- Structure: tự + verb
- Structure: vừa A vừa B
Name of popular sport words - Pronunciation anh/ ách
- Distinguish final consonants: ng/ c
✎ Lesson 12: Quyển sách ở trên bàn
- Preposition of place
-Structure: có…nào không?
- Group of command words: không được, cấm, đừng
- Distinguish final consonants: n/ m/ ng
- Distinguish the rhymes: ui/ ưi/ uy
✎ Lesson 13: Cho chúng tôi xem thực đơn
- Ordering at restaurant
- Structure: thêm…nữa
- Structure: gì cũng, nào cũng, nơi nào cũng
- Some drinks
- Adjective used to describe the taste of food.
- Sentences in restaurant
- Distinguish the rhymes: ong/ ông and oc/ ôc
- d/ gi/ r in Northern accent
✎ Lesson 14: Hôm nay trời nắng và nóng
- Asking about the weather
- Structure: cả A lẫn (và) B
- Comparative adjective
- Kind of weather
- Seasons in the year
- Distinguish the rhymes: ao/ au
- Distinguish the rhymes: âu/ au
✎ Lesson 15: Cho tôi một phòng đơn
- Structure: thế nào…cũng/ thế nào cũng
- Structure: tuy/ mặc dù A nhưng B
- Structure: càng ngày càng/ ngày càng
Booking room - Distinguish the rhymes: uyên, uyết
- Pronunciation: ưu/ ươu
✎ Lesson 16: Hôm nay trông anh có vẻ mệt
- Asking about illness
- Bị/ được
- Structure: sau/ sau khi/ sau đó
- Structure: trước/ trước khi/ trước đó
- List of illness words
- Some sentences in a conversation between doctor and patient
s/ x and ch/ tr in Northern accent
✎ REVISION

OUR EXPERT TEACHERS

2 Responses to 한국인을 위한 베트남어 수업

  1. I would like to visit your institution today(2016.03.09) evening around 19:00 and talk with you about your course and curriculum.

    I’m a Korean and seem to take a beginning course.

    Can you let me know if it is available to talk with you today?

    I leave my e-mail address and hope your reply soon.

    Thank you~.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number