123vietnamese

#9 Numbers (100 – 1.000.000)


Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

sáu nghìn không trăm bốn mươi lăm

năm mươi triệu năm trăm nghìn

bốn trăm năm mươi lăm

bốn mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

chín trăm linh năm nghìn ba trăm sáu mươi

Áo này (bốn trăm chín chín nghìn) đồng.

Số điện thoại của tôi là (không chín bảy tám sáu bốn năm ba không năm).

Công ty tôi có (năm trăm mười lăm) nhân viên.

năm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm

Trụ sở 123VIETNAMESE ở số (một trăm bảy ba) đường Cầu Giấy.

tám nghìn chín trăm ba mươi


Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number