Tháng 7/2024: Khai giảng Khóa Đào tạo Phương pháp dạy Tiếng Việt cho Người nước ngoài. Học viên vui lòng đăng ký trước 30/06 để được xếp lớp. Tham khảo tại ĐÂY

Choose Language

EN

VI

针对中国人和台湾人的基础越南语课程

初学者课程经过精心设计,帮助您掌握基本的外语技能,尤其是沟通技能。

您可以从 课程中获得什么?

掌握基本发音规则。培养必要的技能(听、说、读、写),尤其注重听和说能力。

具备扎实的语法基础,培养扎实的越南语结构知识。开始学习与母语人士有效沟通所需的技能。

通过有序系统安排的 10 个实用且重要的主题(包括介绍、购物、酒店、餐厅...)逐步增强学习者的自信心

谁应该上 这门课?

课程详情

有关课程的一些信息您可以参考:

课程持续时间

90小时

参加人数

私人或 02 - 05 名学生团体

讲师

01 经验丰富的老师

使用外语

越南语/中文

支付方式

信用卡/银行转账/现金/PayPal

学习类型

在线学习或离线学习

团体课 程表

一些常见问题 问题

学生可以在上课前先试听课吗?

学生可以先学习试听课程并支付试听课程的费用,然后再决定参加整个课程。

一堂课通常持续 90 分钟或更长时间,具体取决于学生的需求。

直接学习将取决于学生的意愿。 学生可以选择在家/工作学习或在中心学习。

一些平台将用于在线学习:Google meet、Skype、Zoom、Teams……以及许多平台。

学生可以将线上和线下结合起来。

学生可以选择学习时间或地点,但学生和老师需要在上课前讨论。”

123Vietnamese 为商业和公司提供课程。

在 2024 年 07 月 01 日之前注册并支付一半课程即可获得

价值 70 美元的 免费礼品组合

你将在这门课程中 学到什么?

课 1: Tên tôi là Peter

语法

 • 用越南语说‘你好’
 • 基本人称代词
 • 求名字
 • 询问国籍

词汇

国家名称

语音

 • 介绍元音、辅音和声调系统
 • 区分b/m/v

语法

 • 询问职业
 • 动词“là”

词汇

职业名称

语音

 • 区分t/th
 • 区分đ/n

语法

 • 询问年龄
 • 结构“có…không?”
 • 时态标记“đã, đang, sẽ”

词汇

热门事物列表

语音

 • 区分c/g/ng
 • 越南语中的 g/ gh 和 ng/ ngh

语法

 • 代词
 • 指示形容词
 • 所有格词“của”

词汇

基本形容词

语音

 • 区分 h/kh
 • 声调的发音

语法

 • 结构:Cho tôi + 动词
 • 购买时使用的一些单词和句子
 • 购买时使用“bao nhiêu tiền”

词汇

 • 颜色列表
 • 一些动词搭配特定的衣服

语音

 • 区分双元音 uô/ươ 和 ua/ưa

语法

 • 询问并回答时间
 • 如何请求行动时间
 • 频率
 • A Hoặc B

词汇

基本动词

语音

 • 区分 o/ ô/ ơ
 • 发音音调 ngang/ sắc

语法

 • 日期、月份、年份
 • Sắp,sẽ
 • Bao giờ/ khi nào/ lúc nào

语音

 • 区分单元音
 • 发音音调

语法

 • 结构:đã…chưa?
 • cũng、vẫn、đều 语法
 • Đâu 和 ở đâu

词汇

列出家庭单词

语音

 • 声母 m/ n/ nh/ ng
 • 音调的发音 ngang/ngã/sắc

语法

 • 连词“nhưng, nên, cho nên”
 • 结构:đã…bao giờ chưa?
 • 包lâu rồi,包lâu nữa,包lâu
 • 广告词“rất/quá/lắm”
 • 结构:chỉ…thôi

语音

 • 区分 ay/au/ai
 • 6个音的练习

语法

 • 结构:từ…đến
 • 结构:A cách B bao xa
 • 结构:bằng gì?
 • 结构:……mất bao lâu?

词汇

 • 车辆名称
 • 地点名称

语音

 • 区分最后的辅音 p/ t/ c(ch)

语法

 • 表达能力的词组“được, có thể”
 • 结构:tự + 动词
 • 结构:vừa A vừa B

词汇

 • 流行运动词汇名称

语音

 • 发音 anh/ ách
 • 区分最后的辅音:ng/c

语法

 • 地点介词
 • 结构:có…nào không?
 • 命令词组:không được, cấm, đừng

语音

 • 区分最后的辅音:n/m/ng
 • 区分押韵:ui/ưi/uy”

语法

 • 在餐厅点餐
 • 结构:thêm…nữa
 • 结构:gì cũng, nào cũng, nơi nào cũng

词汇

 • 一些饮料
 • 用于描述食物味道的形容词。
 • 餐厅里的句子

语音

 • 区分押韵:ong/ ông 和 oc/ ôc
 • 北方口音中的 d/ gi/ r

语法

 • 询问天气
 • 结构:cả A lẫn (và) B
 • 形容词的比较级

词汇

 • 天气类型
 • 一年中的季节

语音

 • 区分押韵:ao/ au
 • 区分押韵:âu/ au

语法

 •  结构:thế nào…cũng/ thế nào cũng
 • 结构:tuy/ mặc dù A nhưng B
 • 结构:càng ngày càng/ ngày càng

词汇

 • 预订房间

语音

 • 区分押韵:uyên, uyết
 • 发音:ưu/ươu

语法

 • 询问医疗状况
 • Bị/ được
 • 结构: sau/ sau khi/ sau đó
 • 结构: trước/ trước khi/ trước đó

词汇

 • 有关疾病的词汇列表
 • 医患对话中的一些句子

语音

 • 北方口音听起来“s/x”和“ch/tr”

访问我 们的地点

地址: 7th Floor, 91 Trung Kinh Str, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam.
热线: 096 322 94 75

 

地址: 91 Nguyen Chi Thanh, Ward 9, Dist 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.
热线: 096 322 94 75

 

地址: 16B Tran Quang Dieu Str, An Hai Tây Ward, Son Tra Dist, Đa Nang City, Vietnam.
热线: 096 322 94 75

 

地址: 99 Quan Nam Str, Le Chan Dist, Hai Phong City, Vietnam.
热线: 096 322 94 75

 

针对中国学生的在线越南语课程

除了直接在中心或学生的公司、办公室等地学习外,远离中心的学生(在国外或无法前往学习的地方)也可以选择通过Zoom、Meet、Skype、Teams等在线教育工具与123Vietnamese的教师进行在线学习。

如何加入我 们的课程?

如果您对课程感兴趣,请通过热线/Zalo: 0963229475联系我们以获得进一步帮助。

越南书籍 123

对于说中文的外国学生的越南语课程,中心将使用由中心编写的《越南语123》-越南语-中文双语教材。请在下面查看书籍演示。

照片和视频

Private Class in Hanoi

Image Accordion content goes here!

Group Class in HCMC

Image Accordion content goes here!

Learn via Skype

Image Accordion content goes here!

After Exam

Image Accordion content goes here!

Class at Viettel Corp

Accordion content goes here!

Center Outside

Accordion content goes here!

最受欢迎 的课程

With Teacher

This course for beginner is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skills.
 • 16 Lessons
 • English, Vietnamese
Price on request
この初心者コースは、重要な言語スキル、特にスピーキングの習得を支援するように注意深く設計されています。
 • 16 Lessons
 • Japanese, Vietnamese
Price on request
이 초보자 코스는 필수 언어 기술, 특히 말하기 능력을 습득하는 데 도움을 주기 위해 세심하게 고안되었습니다.
 • 16 Lessons
 • Korean, Vietnamese
Price on request
本初学者课程经过精心设计,旨在帮助您获得基本的语言技能,特别是口语技能
 • 16 Lessons
 • Chinese, Vietnamese
Price on request

相关 文章