123vietnamese

Animals

   Vietnamese  English
1  Động vật Animal
2  Báo Leopard
3  Báo Châu Phi Cheetah
4   Cow
5  Chim Bird
6  Chó Dog
7  Chuột Mouse
8  Chuột cống Rat
9   Goat
10   Chicken
11  Gấu Bear
12  Hươu Giraffe
13  Khỉ Monkey
14  Lạc đà Camel
15  Lợn Pig
16  Mèo Cat
17  Ngựa Horse
18  Ngựa vằn Zebra
19  Sư tử Lion
20  Trâu Buffalo
21  Voi Elephant

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number