123vietnamese

#8 Numbers (0 – 99)


Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

Chín mươi

Ba mươi chín

Mười

Năm

Bốn mươi

Sáu

Một

Ba

Tám tư

Hai

Tám

Không

Mười bảy

Bảy lăm


15 Responses to #8 Numbers (0 – 99)

  1. Giáo viên có thể thay hình số = hình ảnh đồ vật để sinh động hơn, các số cơ bản ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

  2. Phần dạy nên có phần tổng kết lại quy luật đọc các số có chứa số 0,1,5,4 vì tuy phần dạy đã nói rất rõ số này nên đọc thế nào nhưng cuối cùng nên có phần quy luật thì HV dễ nhớ hơn. Ví dụ: số 5 khi đứng một mình hoặc đứng trước các số khác thì đọc là “năm”, khi đứng sau một số khác thì đọc là “lăm”.
    Phần Quiz nên đổi tiêu đề là “Nhìn tranh và chọn đáp án đúng theo số lượng người và vật trong môĩ bức tranh”

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number