123vietnamese

#9 Numbers (100 – 1.000.000)

Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

sáu nghìn không trăm bốn mươi lăm

Áo này (bốn trăm chín chín nghìn) đồng.

năm mươi triệu năm trăm nghìn

Số điện thoại của tôi là (không chín bảy tám sáu bốn năm ba không năm).

Trụ sở 123VIETNAMESE ở số (một trăm bảy ba) đường Cầu Giấy.

năm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm

tám nghìn chín trăm ba mươi

Công ty tôi có (năm trăm mười lăm) nhân viên.

bốn trăm năm mươi lăm

chín trăm linh năm nghìn ba trăm sáu mươi

bốn mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm


12 Responses to #9 Numbers (100 – 1.000.000)

 1. Phần các số đếm kết hợp rất hay. Tuy nhiên phần số đếm chẵn trăm, nghìn, triệu thì ta nên đưa cấu trúc vào để học viên có thể áp dụng với các trường hợp khác ví dụ như:
  a. Số đếm chẵn trăm (hundred)
  Số đếm + trăm
  Ví dụ: 100 một trăm, 200 hai trăm
  b. Số đếm chẵn nghìn (thousand)
  Số đếm + nghìn
  Ví dụ: 1000 một nghìn, 2000 hai nghìn…….
  10.000 muời nghìn, 20.000 hai mươi nghìn….
  100.000 một trăm nghìn, 200.000 hai trăm nghìn……..
  c. Số đếm chẵn triệu (million)
  Số đếm + triệu
  Ví dụ: 1.000.000 triệu, 2.000.000 triệu

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number