123vietnamese

#10 How old are you?

Chọn các câu trả lời đúng

(Choose the correct answers)
Mary có mấy cái mũ?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Anh có mấy cái ô tô?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Đồng hồ này bao nhiêu tiền?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Ông có bao nhiêu tiền?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Phòng này có bao nhiêu bức tranh?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect


15 Responses to #10 How old are you?

  1. Không biết có nên dùng đồng thời cả 2 cách: Cái bút này bao nhiêu tiền? và bao nhiêu tiền cái bút này?

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number