123vietnamese

#10 How old are you?

Chọn các câu trả lời đúng

(Choose the correct answers)
Mary có mấy cái mũ?
Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Anh có mấy cái ô tô?
Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Đồng hồ này bao nhiêu tiền?
Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Ông có bao nhiêu tiền?
Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Phòng này có bao nhiêu bức tranh?
Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect


15 Responses to #10 How old are you?

  1. Không biết có nên dùng đồng thời cả 2 cách: Cái bút này bao nhiêu tiền? và bao nhiêu tiền cái bút này?

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number