123vietnamese

#10 How old are you?


There are no questions to answer.

One Response to #10 How old are you?

  1. Cô giáo đọc hơi nhanh. Với trình độ mới bắt đầu thì tốc độ đọc này HV khó có thể nghe được. Mỗi câu nên đọc thật chậm 1 lần để học sinh có thể nghe được rõ và phát âm theo.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number