123vietnamese

#7 Are you Vietnamese?

Nối cột A với cột B

(match column A with column B)
Chị ấy có phải là bác sĩ không?
Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Anh đang làm việc ở Việt Nam, phải không?
Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Anh có phải là anh Minh không?
Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Họ làm việc ở công ty Samsung, phải không?
Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect


Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number