123vietnamese

#6 What is your job?


Nhìn tranh và hoàn thành câu

(Look at the pictures and complete the following sentences)

Ông Trung là

Chị Nhi là

Cô Nga là

Bác Tâm là

Anh Tùng là

Anh Nam là


3 Responses to #6 What is your job?

  1. Video rất hay. Nhưng khi nói “Tôi làm việc ở bệnh viện K” thì cũng phải nói “Tôi làm việc ở trung tâm 123Vietnamese” mới đúng cấu trúc chứ ạ 🤠🤠🤠

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number